Cookie politik

Denne side benytter sig af cookies for at kunne fungere korrekt. Hvis du klikker dig videre rundt på siden accepterer du automatisk at vi benytter disse cookies.
Læs mere om vores cookies her.
  • Produktudvikling i fokus
  • Kontakt: sales@imtex.dk
  • Kundeservice: +45 3645 4591
  • Åbningstider: kl. 08.00 - 16.00
Indtast søgeord..
 
Handels- & Leveringsbetingelser

Følgende betingelser gælder ved køb hos imtex Aps per 1/1 2020:

Anvendelsesområde
Nuværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved ethvert køb hos Imtex ApS (herefter ”sælger”) i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.
Nuværende salgs- og leveringsbetingelser går forud for købers egne indkøbsbetingelser samt eventuelle bestemmelser i købers ordre/accept.

Tilbud & ordrebekræftelse
Tilbud afgivet af sælger er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen, med mindre andet er angivet. Ved købers fremsendelse af købsordre er aftale om salg først indgået, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse fra sælger.

Priser og betaling – ejendomsforbehold
Alle priser er anført i DKK og inkl. afgifter men ekskl. Moms. Sælger har ret til at forhøje prisen på ikke leverede varer som følge af prisforhøjelser foretaget af sælgers underleverandører på grund af stigning i råvarepriser, ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, m.m. eller øvrige forhold uden for sælgers indflydelse. I det tilfælde hvor varen er omfattet af en af sælger benyttet pristabel, sker prisfastsættelsen med udgangspunkt i den tabel, der er gældende på leveringstidspunktet, med mindre andet er angivet. Sælger har til enhver tid ret til at fortage ændringer i pristabellen uden varsel.

Betaling
Administrativ afdeling sender faktura ud på mail eller e-faktura.

PRISER
Alle priser er i DKK ekskl. moms (25%), hvor intet andet nævnes. Priserne er altid de på leveringsdagen gældende. Kvantumsrabat er muligt ved køb af flere kartoner, men kun på varer, hvor der oplyses et kartonindhold. Der tages forbehold for trykfejl, afgifts- og valutaændringer.

Returret/fortrydelsesret
Sælger yder 14 dages fuld returret, gældende fra den dag du modtager dine varer. Varer, som stadigt er i samme stand som modtaget, kan returneres inden 14 dage, fra varens modtagelse og kun efter forudgående aftale. Fortrydelse kan også ske ved at nægte modtagelse af pakken. Fragtomkostninger i forbindelse med returnering påhviler kunden. Hvis en afprøvning af varen har forringet varens salgsværdi frafalder fortrydelsesretten. Såfremt det fremgår af ordrebekræftelse og faktura, at en vare er en skaffevare, så kan denne vare ikke returneres.

Varereturnering skal ske til:
Imtex ApS
Vallensbækvej 18 B
2605 Brøndby

Det er muligt enten, at aflevere varen på Imtex ApS adresse eller sende den til Imtex ApS, Vallensbækvej 18 B, 2605 Brøndby.

Reklamationsret - erhvervskøb (business-to-business)
Eventuelle fejl og mangler skal anmeldes til sælger, så snart de er konstateret. Erhvervskunder opnår ikke ny reklamationsret ved reklamation og ombytning.

Vi tager forbehold for fejl i priser, produktbeskrivelser, billeder eller anden information på www.imtex.dk. Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos sælger til købesummen og alle øvrige omkostninger ved købet er betalt af køber.

Levering & risikoovergang
Alle meddelte leveringstider er omtrentlige. Vurderer sælger, at en meddelt leveringstid ikke kan overholdes, vil køber modtage meddelelse herom, så vidt muligt med oplysning om, hvornår levering da kan påregnes at finde sted.

Vi sender alle varer med DSV, GLS eller TKS, Ordrer modtaget inden kl. 11.00 afsendes normalt samme dag. Der tages forbehold for udsolgte varer. Levering sker fra Imtex Aps adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.

Risikoen for det købte overgår til køber ved levering. Levering anses for at have fundet sted, når sælger har stillet varen til købers rådighed på købers adresse på det meddelte tidspunkt. Såfremt der aftales andet leveringssted end købers adresse, sker transporten dertil inkl. evt. pålæsning for købers regning og risiko med mindre der udtrykkeligt træffes anden aftale.

Undersøgelsespligt & reklamation
Køber skal straks ved modtagelsen, og forinden varen tages i brug, foretage en grundig undersøgelse af leverancen for at sikre sig, at varen er mangelfri.

Er der synlig skade på emballagen, skal du allerede ved modtagelse anmelde det til transportøren. Vil køber påberåbe sig en mangel, skal køber straks og senest 14 arbejdsdage efter at manglen er eller burde være opdaget, give skriftlig meddelelse herom til sælger samt anføre, hvori manglen består. Fremsættes reklamationen ikke inden for den anførte frist, fortaber køber sin ret til at gøre manglen gældende.

Hvis køber for så vidt angår sælgers leverancer eller dele heraf modtager reklamationer fra købers kunder eller øvrige brugere af sælgers leverance, skal køber straks og senest 5 arbejdsdage fra modtagelse af reklamationen, skriftligt videregive reklamationen/foretage reklamation over for sælger. Overholder køber ikke denne pligt, kan køber ikke senere fremsætte mangel- eller erstatningskrav overfor sælger, ligesom køber i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber skal friholde sælger for ethvert krav, som købers kunder eller øvrige brugere af sælgers leverance berettiget har opkrævet direkte hos sælger.

Ved fremsættelse af reklamationer skal det købte produkts varenummer altid angives.

Ansvar & ansvarsbegrænsninger
Efter sælgers valg vil mangler ved varen blive afhjulpet ved ombytning af produktet. Kun såfremt sælger ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage afhjælpning som oplyst ovenfor, kan køber lade afhjælpning foretage af tredjemand eller kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen, dog højst 20 % af den aftalte købesum for det pågældende produkt. Er manglen væsentlig, kan køber hæve købet ved skriftlig meddelelse til sælger og kræve erstatning for sit tab, dog højst 20% af den aftalte købesum.

Sælgers forpligtelser vedrørende mangler er maksimeret til ovenstående. Sælger er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, mistet fortjeneste og lignende omkostninger eller skader.

Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager opstået, efter at risikoen er overgået til køber. Sælger er ligeledes kun ansvarlig for mangler ved varer, såfremt køber har anvendt disse på forskriftsmæssig og forsvarlig måde samt ifølge sælgers eventuelle anvisninger. Sælger forbeholder sig ret til at kræve dokumentation for købers foretagelse af korrekt brug.

Sælgers ansvar er begrænset til mangler i sælgers egne leverancer. Såfremt sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de i disse betingelser fastsatte begrænsninger.

Køber bærer selv risikoen for, at sælgers leverance er egnet til formål, der er særligt gældende for køber.

Produktansvar
Sælger fraskriver sig i videst muligt omfang i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber ethvert ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produktet er i købers besiddelse.

Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for skade på købers og/eller tredjemands produkt/ting/løsøre/fast ejendom såfremt sælgers produkt af køber eller tredjemand er indføjet i eller gjort til en bestanddel af et andet produkt eller såfremt sælgers anvisninger i forbindelse med brug ikke er fulgt. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I det omfang sælger måtte blive mødt med et krav om produktansvar fra købers kunder, disses kunder eller andre senere brugere af sælgers leverancer, er køber i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber forpligtet til at friholde sælger for ethvert sådant krav samt dække sælgers rimelige omkostninger til forsvar herimod.

Immaterielle rettigheder & fortrolighed
Alle sælgers immaterielle rettigheder, der måtte være tilknyttet leverancen, forbliver sælgers ejendom. Køber har ikke ret til uden sælgers skriftlige samtykke at give tredjemand kundskab om tekniske eller kommercielle oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige, eller som af sælger ved aftalens indgåelse eller senere, var angivet som værende fortrolige. Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter vedrørende leverancen, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra sælger til køber tilhører sælger. Uden samtykke fra sælger må det nævnte materiale alene benyttes ved brug eller videresalg af varen.

Force majeure
I tilfælde af force majeure er sælger fritaget for sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består. Force majeure foreligger, såfremt sælger eller sælgers underleverandører forhindres i at opfylde aftaler, som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, strømsvigt, computervirus eller lignende med mindre det kan påvises, at sælger med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.

Oplysning om klagemuligheder
Ved utilfredshed forbundet med en tilsendt vare kan du altid kontakte vores kundeservice på telefon: (+45) 36454591 eller på mail: sales@imtex.dk

Forespørgsel på materialer fra imtex aps
Imtex ApS har copyright på alt tilsendt materiale (her forstås billeder, produkttekst, datablade etc.), og materialet må kun benyttes i salgsfremmende øjemed, så længe man køber de givne varer hos Imtex ApS. Materialet må ydermere kun anvendes i overensstemmelse med Imtex ApS stil og tone, hermed forstås saglige og lødige sammenhænge og på ingen måde således materialet kan opfattes racistisk, sexistisk eller på anden vis politisk ukorrekt. Alle produkttekster er benyttet af Imtex ApS på nettet og man er derfor som kunde forpligtet til at omformulere alt materiale til unikt udtryk og værdi, hvis det skal benyttes på nettet, uanset valg af digital kanal. Intet materiale må videregives til 3. part, uden Imtex ApS’ samtykke.